Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnej administratívnej pomoci pre ochranu finančných záujmov spoločenstva proti podvodom a iným protiprávnym konaniam (KOM (2004) 509 v konečnom znení z 20. júla 2004)