Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (89/106/EHS) (Text s významom pre EHP)