Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. júna 2004.#Magali Warbecq proti Ryanair Ltd.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal du travail de Charleroi - Belgicko.#Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 - Právomoc v občianskych a obchodných veciach - Súd s právomocou podať návrh Súdnemu dvoru na začatie prejudiciálneho konania v súlade s článkom 68 ES - Nedostatok právomoci Súdneho dvora.#Vec C-555/03. Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. júna 2004.