Nariadenie Komisie (ES) č. 701/2005 zo 4. mája 2005 ustanovujúce podmienky, za ktorých možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenie, podaným v apríli 2005, na dovoz nejatočných býkov, kráv a jalovíc niektorých alpských a horských plemien