Vec C-155/06: Žaloba podaná 23. marca 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska