Rozsudok Súdu prvého stupňa z 26. apríla 2005 v spojených veciach T-110/03, T-150/03 a T-405/03, Jose Maria Sison proti Rade Európskej únie (Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa rozhodnutí Rady vzťahujúcich sa na boj proti terorizmu — Výnimky týkajúce sa ochrany verejného záujmu — Verejná bezpečnosť — Medzinárodné vzťahy — Čiastočný prístup — Odôvodnenie — Právo na obhajobu)