2004/903/: 2004/903/ES:#Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení a podpísaní sprievodného memoranda o porozumení#Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje smernica Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov#Memorandum o porozumení PROPCELEX