TITJUR Jungbunzlauer/Komisia Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 27. septembra 2006. # Jungbunzlauer AG proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Hospodárska súťaž - Kartely - Kyselina citrónová - Článok 81 ES - Pokuta - Článok 15 ods. 2 nariadenia č. 17 - Pripísateľnosť správania dcérskej spoločnosti - Zásada zákonnosti trestov - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút - Zásada proporcionality - Zásada ne bis in idem - Právo na prístup k spisu. # Vec T-43/02.