Komisijas Regula (EK) Nr. 943/2006 ( 2006. gada 26. jūnijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2707/2000, kurā izklāstīti noteikumi par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem