Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev“KOM(2004) 501 v konečnom znení – 2004/0170 (CNS)