Υπόθεση C-6/21 P: Αναίρεση που άσκησε στις 7 Ιανουαρίου 2021 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 28 Οκτωβρίου 2020 στην υπόθεση T-594/18, Pharma Mar κατά Επιτροπής