Věc C-6/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. ledna 2021 Spolková republika Německo proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 28. října 2020 ve věci T-594/18, Pharma Mar v. Komise