Vec C-605/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Welmory sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 44 — Pojem „stála prevádzkareň“ príjemcu poskytovaných služieb — Miesto, kde sa služby považujú za poskytnuté zdaniteľným osobám — Plnenie v rámci Spoločenstva)