/* */

Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. marca 2005 vo veci C-178/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht): Franz Marhold proti Land Baden-Württemberg (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Pracovníci — Úradníci pracujúci pre zamestnávateľov vnútroštátneho verejného sektoru — Univerzitný profesor — Priznanie špeciálnej ročnej odmeny)