Uznesenie Všeobecného súdu (prvá komora) zo 14. septembra 2011. # Regione Puglia proti Európskej komisii. # Žaloba o neplatnosť - EFRR - Rozhodnutie o znížení finančnej pomoci - Územný celok - Neexistencia priamej dotknutosti - Neprípustnosť. # Vec T-84/10. TITJUR Regione Puglia/Komisia