Príspevok prijatý na XXXV. zasadnutí Konferencie Spoločenstva a výborov pre európske záležitosti parlamentov Európskej únie (COSAC) — Viedeň 22. – 23. mája 2006 — Príspevok pre európske inštitúcie