TITJUR MCI/Komisia Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 28. septembra 2004. # MCI, Inc. proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Hospodárska súťaž - Kontrola koncentrácií - Žaloba o neplatnosť - Záujem na konaní - Právomoc Komisie. # Vec T-310/00.