Vec C-322/06: Žaloba podaná 20. júla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo