Nariadenie Komisie (ES) č. 1573/2005 z 28. septembra 2005 , ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva s cieľom spracovať ju na bioetanol a použiť tento bioetanol na výrobu biopalív v Spoločenstve