Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. júna 2005. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Nakladanie s odpadom - Smernica 75/442/EHS zmenená a doplnená smernicou 91/156/EHS - Preprava a zber odpadu - Článok 12. # Vec C-270/03. Komisia/Taliansko TITJUR