Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z  1. decembra 2005 vo veci C-447/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landesgericht Innsbruck): Autohaus Ostermann GmbH proti VAV Versicherungs AG (Článok 104 ods. 3 druhý pododsek rokovacieho poriadku — Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Smernica 2000/26/ES — Lehota stanovená poisťovni na preskúmanie žiadosti o náhradu škody)