Vec C-528/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Strasbourg – Francúzsko) – Geoffrey Léger/Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zdravie — Smernica 2004/33/ES — Technické požiadavky týkajúce sa krvi a zložiek krvi — Darovanie krvi — Kritériá vhodnosti pre darcov — Kritériá trvalého alebo dočasného vylúčenia — Osoby, ktorých sexuálne správanie ich vystavuje vysokému riziku nákazy závažnými infekčnými chorobami prenášanými krvou — Muž, ktorý mal opakovane pohlavný styk s mužom — Charta základných práv Európskej únie — Článok 21 ods. 1 a článok 52 ods. 1 — Sexuálna orientácia — Diskriminácia — Odôvodnenie — Proporcionalita)