Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. júla 2004. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Články 12 ES, 149 ES a 150 ES - Diplom o stredoškolskom vzdelaní získaný v inom členskom štáte - Prístup k vyššiemu vzdelávaniu. # Vec C-65/03. Komisia/Belgicko TITJUR