2005/189/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektore mäsa na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 512) (Text s významom pre EHP)