Písomná otázka E-2202/06 Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) Komisii. Adopcie v Bulharsku