Zmenený a doplnený návrh smernica Rady (Euratom) o bezpečnom nakladaní s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom (predložené Komisiou podľa článku 119 odsek 2 Zmluvy o Euratome)