Nariadenie Komisie (ES) č. 614/2006 z  19. apríla 2006 , ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu uhliarky čiernej v zónach ICES VIII, IX, X (vody Spoločenstva a medzinárodné vody) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska