Návrhy generálnej advokátky - Kokott - 28. októbra 2004. # Cristalina Salgado Alonso proti Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Juzgado de lo Social nº 3 de Orense - Španielsko. # Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov - Články 12 ES, 39 ES a 42 ES - Články 45 a 48 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1408/71 - Staroba a úmrtie - Nezamestnanosť - Minimálne doby poistenia - Doby poistenia, ktoré sa zohľadňujú na účely výpočtu výšky dávok, ale nie pre vznik nároku na tieto dávky - Doby nezamestnanosti - Úhrn. # Vec C-306/03. TITJUR Salgado Alonso