Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 10ης Ιουλίου 1997.