2005/18/ES: Rohodnutie Rady z 22. decembra 2004, ktorým sa menuje jeden španielsky náhradník Výboru regiónov