Komission asetus (EY) N:o 1097/2004, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2004, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa