Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2003 z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2316/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 w zakresie odłogowania w niektórych regionach Wspólnoty w następstwie niekorzystnych warunków atmosferycznych