Rozhodnutie Komisie z 05/09/2005 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3929 - BARCLAYS PRIVATE EQUITY / NEUMAYER) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)