Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. júna 2006. Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. júna 2006.#Finanzamt Eisleben proti Feuerbestattungsverein Halle eV.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Bundesfinanzhof - Nemecko.#Šiesta smernica o DPH - Možnosť odvolať sa na článok 4 ods. 5 druhý pododsek - Činnosti vykonávané platiteľom dane, ktorý je v konkurencii s verejným orgánom - Organizácia verejného práva - Nezdaňovanie pri výkone činností, ktorých sa zúčastňuje ako verejný orgán.#Vec C-430/04.