Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. januára 2006.#Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu.#Nesplnenie povinnosti členským štátom - Sociálna politika - Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov - Smernica 89/391/EHS - Pôsobnosť - Pracovníci, ktorí nie sú civilnými zamestnancami verejnoprávnych orgánov - Ozbrojené sily a polícia - Zahrnutie.#Vec C-132/04. Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. januára 2006.