Nariadenie Komisie (ES) č. 105/2005 zo 17. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 a nariadenie Komisie (ES) č. 1547/1999 týkajúce sa prepravy určitých druhov odpadu do Číny a Saudskej ArábieText s významom pre EHP