2006/541/ES: Rozhodnutie Komisie z  20. júla 2006 , ktorým sa nahrádza príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96