Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. decembra 2005.#Unicredito Italiano SpA proti Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania Commissione tributaria provinciale di Genova - Taliansko.#Štátna pomoc - Rozhodnutie 2002/581/ES - Daňové výhody poskytnuté bankám - Odôvodnenie rozhodnutia - Kvalifikovanie štátnej pomoci - Podmienky - Zlučiteľnosť so spoločným trhom - Podmienky - Článok 87 ods. 3 písm. b) a c) ES - Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu - Rozvoj určitých činností - Predtým poskytnuté daňové výhody - Vymáhanie pomoci - Zásada ochrany legitímnej dôvery - Zásada právnej istoty - Zásada proporcionality.#Vec C-148/04. Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. decembra 2005.