2004/769/ES: Rozhodnutie Rady z 26. júla 2004, ktorým sa menuje jeden nemecký člen a jeden nemecký náhradník Výboru regiónov