Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2005. # Jersey Produce Marketing Organisation Ltd proti States of Jersey a Jersey Potato Export Marketing Board. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Royal Court of Jersey - Normanské ostrovy. # Právna úprava týkajúca sa vývozu zemiakov z Jersey do Spojeného kráľovstva - Akt o podmienkach pristúpenia z roku 1972 - Protokol č. 3 o Normanských ostrovoch a ostrove Man - Nariadenie č. 706/73 - Články 23 ES, 25 ES a 29 ES - Poplatky s rovnakým účinkom ako clá - Opatrenia s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia. # Vec C-293/02. Jersey Produce Marketing Organisation TITJUR