/* */

Návrh Stanoviska Komisie z 27. októbra 2004, v rámci smernice Rady 73/23/EHS, ktorá súvisí s elektrickým zariadením určeným na použitie v rámci určitých hraníc napätia — Bezpečnosť solárií na kozmetické účelyTexto relevante para efeitos do EEE