Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. novembra 2004 vo veci T-360/03, Frischpack GmbH & Co. KG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Ochranná známka Spoločenstva — Trojrozmerná ochranná známka — Tvar krabičky na syr — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Rozlišovacia spôsobilosť)