2004/711/ES: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 21. apríla 2004 o udelení absolutória riaditeľovi Prekladateľského centra pre inštitúcie Európskej únie v súvislosti s plnením jeho rozpočtu za finančný rok 2002