Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2004 vo veci C-338/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen): Fixtures Marketing Ltd proti Svenska Spel AB (Smernica 96/9/ES — Právna ochrana databáz — Právo sui generis — Pojem vklad spojený so získaním, overením a prezentáciou databáz — Kalendáre futbalových majstrovstiev — Stávkové hry)