Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3862 — Bilfinger Berger/WIB/JVC) Text s významom pre EHP