Nariadenie Komisie (ES) č. 919/2006 z  21. júna 2006 , ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95