Oznámenie Komisie - Stratégia EÚ v oblasti biopalív {SEK(2006) 142}