Písomná otázka P-0917/05 Satu Hassi (Verts/ALE) Komisii. Interpretácia článku 6 odsek 3 smernice o ochrane prírodných priestorov