Verejná prezentácia predbežných zistení o prieskume v sektore energetiky (Text s významom pre EHP)