Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES o spoločnom stanovisku Rady k prijatiu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o efektívnosti pri konečnom využívaní energie a službách v oblasti energetiky